Odkrywaj świat z Blogiem Erasmus

Regulamin konkursu „Odkrywaj świat z Blogiem Erasmus” na portalu społecznościowym Facebook z dnia 2.01.2018 r.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) na portalu społecznościowym Facebook, na profilu https://www.facebook.com/BlogErasmus/ jest Erasmus Student Network Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie z siedzibą w Krakowie (31-510) przy ul. Rakowickiej 27. (dalej “ESN UEK Kraków” albo „Organizator”).
 2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, zatwierdzony, administrowany czy powiązany z portalem Facebook. Portal Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny i jest niezbędne do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 4. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.
 5. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.
 6. Celem Konkursu jest promocja strony www.facebook.com/BlogErasmus/.

§ 2. Warunki uczestnictwa

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które zaakceptowały niniejszy Regulamin i posiadają zweryfikowane konto na portalu społecznościowym Facebook.
 2. Uczestnik oświadcza, że:
  a) jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
  b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w pełni go akceptuje;
  c) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
  d) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie, w tym do publikacji swojego nazwiska w razie zwycięstwa w Konkursie na fanpage’u https://www.facebook.com/BlogErasmus/.
 3. Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez wykonanie zadania Konkursowego określonego w § 5. Każdy osoba fizyczna może zgłosić się do Konkursu tylko raz.

§ 3. Nagrody dla Uczestników

 1. Nagrodami w Konkursie są następujące pozycje książkowe:
  a) 
  “Pokolenie Erasmusa” autorstwa Justyny Gaworskiej;
  b)
  “Najlepsze miejsce na świecie, by być w nim dziś” Opracowanie zbiorowe;
  c)“Fotograf w podróży” autorstwa Jacka Boneckiego.
 2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. 
 3. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 48 godzin od momentu opublikowania postu z nazwiskami zwycięzców na fanpage`u https://www.facebook.com/BlogErasmus/ wiadomości mailowej na adres blog.uek@esn.pl z następującymi danymi:
  a) imię i nazwisko;
  b) adres korespondencyjny na terenie Polski;
  c) numer telefonu;
  d) adres mailowy.
 4. Brak wysłania we wskazanym terminie wiadomości, o której mowa powyżej lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody. W takim przypadku nagroda przechodzi na kolejnego uczestnika.
 5. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wysłane uczestnikom za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź firmy kurierskiej do 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora niezbędnych danych wymienionych powyżej. Koszt wysyłki nagród na terenie Polski pokrywa Organizator.

§ 4. Miejsce i czas Konkursu

 1. Konkurs jest dostępny w czasie jego trwania w formie postu konkursowego na portalu społecznościowym Facebook na stronie https://www.facebook.com/BlogErasmus/
 2. Konkurs trwa od 02.01.2018 do 15.01.2018 , do godziny 23:59. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konkursu.

§ 5. Zasady Konkursu

 1. Zadaniem Uczestnika jest udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe poprzez opublikowanie komentarza pod postem konkursowym. Forma pracy konkursowej jest dowolna.
 2. Pytanie konkursowe brzmi: Jakie jest Twoje ulubione miejsce na świecie i dlaczego?
 3. Organizator rozstrzygnie Konkurs poprzez wybranie spośród komentarzy spełniających wymogi Regulaminu, trzech komentarzy z największą liczbą reakcji (Like, Love, Haha, Wow, Sad, Angry) w momencie zakończenia Konkursu.
 4. Zwycięzca z największą liczbą reakcji będzie miał pierwszeństwo w wyborze jednej z trzech Nagród konkursowych określonych w § 3. Uczestnik z drugą w kolejności największą ilością polubień będzie wybierał Nagrodę spośród dwóch pozostałych pozycji książkowych. Uczestnik z trzecią liczbą reakcji otrzyma trzecią Nagrodę.

§ 6. Zakres odpowiedzialności Organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem portalu Facebook, a w szczególności uczestników, którzy:
  a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
  b) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
  c) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
  d) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia weryfikacji wieku lub przesłania większej ilości zgłoszeń niż przewiduje Regulamin;
  e) nie ukończyli 18 lat.

§ 7. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora i Fundatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z uczestnikami, przekazania nagrody zwycięzcom i ogłoszenia wyników Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. W momencie usunięcia swoich danych Użytkownik traci możliwość uczestnictwa w Konkursie.

§ 8. Prawa autorskie

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
  a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
  b
  ) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 9. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Konkursu lub zgłoszenia dotyczące stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: blog.uek@esn.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika Konkursu, preferowany sposób kontaktu oraz szczegółowy opis zdarzenia, będącego przedmiotem reklamacji albo zgłoszenia.
 3. Reklamacje i zgłoszenia będą rozpatrywane w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Użytkownik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres, z którego zostało wysłane zgłoszenie reklamacyjne lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2.01.2018 r.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej blogerasmus.pl (https://blogerasmus.pl/2018/01/02/odkrywaj-swiat-blogiem-erasmus/).

Jordan Extra Flyสินค้าออกกำลังกายผู้หญิง คุณภาพ ราคาพิเศษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

Twój email nie zostanie opublikowany na stronie.