Uniwersytet Szczeciński

Wyjazd na Erasmusa krok po kroku

 1. Wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line w systemie DreamApply dostępnego na stronie Działu Spraw Międzynarodowych (uwzględnić należy: dokumenty związane z uprawnieniami POWER, certyfikaty/uprawnienia językowe, szczególne osiągnięcia).

2. Weryfikacja językowa.

Po otrzymaniu pozytywnego wyniku

 1. Przesłanie zgłoszenia/ aplikacji do uczelni partnerskiej;
 2. Dostarczenie do DSM oryginału podpisanego przez studenta Porozumienia o Programie Studiów – Learning Agreement for Studies – Before the Mobility zatwierdzonego przez Koordynatora Kierunkowego i Wydziałowego oraz aneks do Porozumienia (jeśli dotyczy).*
 3. Załączenie w DreamApply skanów dokumentów:
  – zgody macierzystego wydziału na wyjazd (o zgodę władz dziekańskich można wnioskować po pozytywnym zdaniu sesji w semestrze poprzedzającym wyjazd),
  – list/mail akceptacyjny od uczelni przyjmującej,
  – obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
  – ubezpieczenie NNW,
  – ubezpieczenie OC,
  – Porozumienia o Programie Studiów – Learning Agreement for Studies – Before the Mobility;
 4. Poinformowanie promotorów o wyjeździe, uzgodnienie sposobu kontaktu i rozliczenia seminarium (jeśli dotyczy);
 5. Uzgodnienie sposobu zaliczenia różnic programowych;
 6. Podpisanie umowy stypendialnej, na podstawie, której wypłacany jest grant finansowy, integralną część umowy stanowi zatwierdzone Porozumienie o programie studiów.

* Zalecane jest pozostawienie 1 egzemplarza Porozumienia w dziekanacie;

Biuro Wymian

Lista koordynatorów wydziałowych

Wzory dokumentów

Erasmus Student Network na uczelni