Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Wyjazd na Erasmusa krok po kroku

  1. Zapisanie się na test językowy (on-line za pośrednictwem platformy www.outgoing.ue.poznan.pl) i zdanie go*
  2. Zgłoszenie się na wyjazd za pośrednictwem platformy www.outgoing.ue.poznan.pl, podając swoje dane i wybierając maksymalnie 4 uczelnie z listy (w kolejności preferencji).
  3. Pobranie z Dziekanatu potwierdzenia wysokości średniej ocen (średnia z wszystkich semestrów na danym stopniu studiów w momencie rekrutowania) i dostarczenie do DWZZ. Kwalifikacja odbywa się na podstawie tej średniej.
  4. Odpowiedź z systemu, na jaką uczelnię student się zakwalifikował lub że trafił na listę rezerwową (tzw. I lista rezerwowa).
  5. Potwierdzenie w ciągu jednego dnia w systemie gotowości do wyjazdu – ostateczne zajęcie przydzielonego miejsca. Jeżeli student tego nie zrobi, trafia na tzw. II listę rezerwową.
  6. Wybieranie przez studentów z listy rezerwowych uczelni, na których zostały miejsca. Wybór w kolejności według średniej ocen, najpierw I lista rezerwowa, potem II.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku

  1. Złożenie podania do prodziekana wydziału o zgodę na wyjazd.
  2. Złożenie w dziekanacie Learning Agreement z podpisami koordynatorów, porównawczą ścieżkę studiów oraz deklarację zaliczenia przedmiotów obowiązkowych (podpisane przez koordynatora ECTS i promotora) oraz uzyskanie potwierdzenia dopełnienia obowiązków wobec dziekanatu.
  3. Dostarczenie do DWZZ potwierdzenia dopełnienia obowiązków wobec dziekanatu oraz oświadczenie o zawarciu ubezpieczenia. Na swój profil w portalu https://outgoing.ue.poznan.pl należy wstawić skan Learning Agreement z podpisem swoim oraz koordynatora wydziałowego.
  4. Zgłoszenie się 2-3 tygodnie przed wyjazdem do DWZZ, żeby podpisać umowę finansową na wyjazd. Należy także poprosić o przesłanie zaproszenia do wypełnienia testu językowego w OLS.

*Test musi zostać zaliczony, ale dokładny wynik nie ma znaczenia. Raz zaliczony test jest ważny do końca studiów na UEP.

Biuro Wymian 

Lista umów bilateralnych

Preliminarz stypendysty

Grupa studentów wyjeżdżających

Lista koordynatorów wydziałowych

Wzory dokumentów 1, 2, 3

Erasmus Student Network na uczelni