Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Wyjazd na Erasmusa krok po kroku

  1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego online (http://erasmus.ukw.edu.pl) a następnie wydrukowanie i podpisanie go
  2. Dostarczenie formularza Instytutowemu Koordynatorowi Programu Erasmus+
  3. Dostarczenie do Biura Współpracy Międzynarodowej formularza razem z zaświadczeniem o średniej z toku studiów i z potwierdzeniem znajomości języka obcego
  4. Test kompetencji językowych

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku

  1. Samodzielnie zgłosić się do wybranej uczelni zagranicznej
  2. Wypełnić Learning Agreement
  3. Wystąpić do Dziekana swojego wydziału z podaniem o wyrażenie zgody na indywidualną organizację studiów na semestr lub rok akademicki (w zależności o czasu przebywania w uczelni zagranicznej)
  4. Podpisać umowę z uczelnią

Biuro Wymian

Umowy bilateralne

Lista koordynatorów wydziałowych

Wzory uzupełnionych dokumentów

Erasmus Student Network na uczelni