Uniwersytet w Białymstoku

wyjazd na Erasmusa krok po kroku

Rekrutacja odbywa się na poszczególnych wydziałach dwa razy w roku.

  1. Złożenie przez studenta formularza zgłoszeniowego, w którym wskazuje on 3 interesujące go uczelnie zagraniczne oraz interesujący go okres wymiany
  2. Udział studenta w rozmowie kwalifikacyjnej i sprawdzenie umiejętności językowych oraz motywacji
  3.  Wysłanie nominacji do uczelni przyjmujących przez koordynatora

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku

  1. Zapoznanie się z przesłaną przez uczelnię przyjmującą procedurą aplikacyjną – jeżeli nie zostanie ona wysłana należy poszukać informacji na stronie internetowej danej uczelni
  2. Przygotowanie Learning Agreement – zebranie potrzebnych podpisów i wybór przedmiotów realizowanych na uczelni partnerskiej
  3. Zgłoszenie się do Działu Współpracy Międzynarodowej z wypełnionym formularzem „zaświadczenie NFZ” (pobranym ze strony UwB) w celu uzyskania podpisu potrzebnego do otrzymania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
  4. Wykupienie ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, obowiązujące na terenie kraju wymiany
  5. Dostarczenie potwierdzenia o zakwalifikowaniu z uczelni przyjmującej z dokładnymi datami pobytu.
  6. Umówienie się z Działem Współpracy Międzynarodowej na podpisanie umowy i odbiór stypendium.
  7. Wypełnienie testu językowego on-line w systemie OLS.

Biuro Wymian

Umowy bilateralne

Lista koordynatorów wydziałowych

Wzory uzupełnionych dokumentów

Erasmus Student Network uczelni