Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wyjazd na Erasmusa krok po kroku

Student aplikujący do udziału w programie Erasmus+ musi być zarejestrowany na studiach pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich w polskiej uczelni wysyłającej. Może on mieć obywatelstwo dowolnego kraju lub status bezpaństwowca. Student ubiegający się o wyjazd na studia w ramach mobilności programu Erasmus+ WUM musi być studentem WUM.

 1. Kwalifikacja studentów WUM na udział w programie Erasmus+ odbywa się na podstawie:- średniej arytmetycznej ocen ze wszystkich lat studiów obliczanej ze wszystkich egzaminów, łącznie z ewentualnymi ocenami poprawkowymi (do średniej nie włącza się ocen z zaliczeń),
  – udokumentowanej znajomości języka obcego wymaganego przez uczelnię partnerską w stopniu umożliwiającym podejmowanie studiów,
  – udokumentowanej działalności w kole naukowym (opinia opiekuna, publikacje, uczestnictwo w konferencjach, konkursach itp.),
  – dodatkowym kryterium jest pomoc przy organizacji przyjazdu oraz opieka nad studentami zagranicznymi studiującymi w WUM w ramach programu Erasmus+.
 1. Pierwszeństwo udziału w programie Erasmus+ mają studenci ubiegający się o wyjazd po raz pierwszy.
 2. Student zakwalifikowany do wyjazdu na studia w ramach programu Erasmus+ musi być co najmniej na drugim roku studiów I stopnia.
 3. Pobyt studenta w uczelni/instytucji przyjmującej w celu zrealizowania części studiów  nie może być krótszy niż 3 miesiące i dłuższy niż 12 miesięcy, zaś w przypadku praktyk nie może by krótszy niż 2 miesiące i dłuższy niż 12 miesięcy.
 4. Po zakwalifikowaniu na studia zagraniczne/ praktyki w ramach programu Erasmus+ wyjazd może zostać zrealizowany pod warunkiem zaliczenia roku studiów poprzedzającego wyjazd.
 5. Stypendium przyznawane indywidualnemu studentowi jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z pobytem w uczelni/instytucji partnerskiej (koszty podróży, ubezpieczenia, przygotowania językowego, zwiększone koszty utrzymania za granicą). Nie jest przewidziane pokrycie pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą.
 6. Rozdział stypendiów następuje centralnie na poziomie Uczelni. Wysokość stypendium zależy od wybranego kraju docelowego oraz długości pobytu. Otrzymana z Agencji Narodowej Programu Erasmus+ całkowita kwota funduszy jest rozdzielana pomiędzy studentów zakwalifikowanych do wyjazdu w danym roku akademickim zgodnie z limitami określonymi przez Agencję Narodową.
 7. Wypłata stypendium następuje w dwóch ratach po podpisaniu umowy przez studenta i przedstawiciela uczelni: 80% kwoty ustalonej w umowie finansowej student otrzymuje po rozpoczętym pobycie za granicą, po przekazaniu przez Agencję Narodową środków przysługujących WUM. Pozostałe 20% jest wypłacane po powrocie studenta ze stypendium/praktyk i rozliczeniu obowiązkowych dokumentów w Biurze Współpracy z Zagranicą WUM (potwierdzenie długości pobytu, Transcript of records).
 8. Istnieje możliwość dopłaty do pierwotnie przyznanej kwoty stypendium po określeniu ostatecznej liczby studentów i miesięcy spędzonych za granicą w danym roku akademickim oraz otrzymaniu dodatkowych środków z Agencji Narodowej. Ewentualne dopłaty zostaną przekazane na podstawie przedstawionego przez studenta Potwierdzenia Pobytu.
 9. Możliwy jest wyjazd studenta w ramach Programu Erasmus+ bez przyznawania stypendium (tzw. grant zerowy).
 10. Umowa podpisywana pomiędzy WUM a studentem obowiązuje w okresie od 1 czerwca do 30 września kolejnego roku. Pobyt w instytucji partnerskiej musi być rozpoczęty i zakończony w ramach podanego okresu obowiązywania umowy.

Zasady aplikacji

1. Zainteresowani studenci proszeni są o złożenie kwestionariusza zgłoszeniowego (pobierz w formacie RTF) na stypendium zagraniczne wraz z załącznikami do Działu Współpracy z Zagranicą – Rektorat WUM, pokój 619. Kwestionariusz należy wypełnić na komputerze, wydrukować i podpisać.

2. Następnie należy udać się do swojego Dziekanatu i uzyskać potwierdzenie zgodności wyliczonej średniej na 1 stronie kwestionariusza (pieczątka i podpis pracownika Dziekanatu).

3. Do kwestionariusza należy dołączyć potwierdzenie udziału w kole naukowym oraz potwierdzenie znajomości jęz. obcego.

4. Tak przygotowany komplet dokumentów (gotowy kwestionariusz + załączniki) należy złożyć w Dziale Współpracy z Zagranicą – Rektorat WUM, pokój 619.

Uwaga: dokumenty wypełnione RĘCZNIE, nieczytelne i niekompletne nie będą przyjmowane!

Biuro Wymian

Umowy bilateralne

Lista koordynatorów wydziałowych

Wzory dokumentów

Erasmus Student Network uczelni