Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wyjazd na Erasmusa krok po kroku

1. Rekrutacja zaczyna się od zgłoszenia na USOSweb.

2. Następnie przechodzi się testy pisemne i ustne z języka angielskiego.

3. Jeżeli uzyska się wynik pozytywny to dostaje się zaproszenie na rozmowę rekrutacyjną gdzie przynosi się wszelkie dokumenty i ewentualne osiągnięcia np. certyfikat bycia członkiem ESN, dyplom za bycie mentorem ale najbardziej liczy się średnia ocen i na tej podstawie głównie są przyznawane miejsca.

Lista niezbędnych dokumentów do wyjazdu:
– Learning Agreement for studies (Before the Mobility) – 2 egzemplarze;
– Transcript of Records (wykaz dotychczas uzyskanych ocen na UKSW – Dokument należy wypełnić tylko w przypadku, gdy wymaga tego uczelnia zagraniczna oraz gdy dziekanat nie może pobrać z USOSa wykazu dotychczas uzyskanych ocen na UKSW w jęz. angielskim).
– Pisemna zgoda promotora na eksternistyczne realizowanie seminarium licencjackiego, magisterskiego, doktoranckiego;
– Oświadczenie o rozliczeniu się ze wcześniejszych wyjazdów w ramach programu Erasmus+

Biuro Wymian

Preliminarz stypendysty

Grupa studentów wyjeżdżających

Lista koordynatorów wydziałowych

Wzory uzupełnionych dokumentów

Erasmus Student Network uczelni