Uniwersytet Jagielloński

Wyjazd na Erasmusa krok po kroku

1. Należy zarejestrować się na platformie uczelnianej USOSweb, aby wybrać daną uczelnię, wydział, kierunek (rekrutacja trwa zawsze na przełomie stycznia/lutego).

2. Do systemu należy wgrać CV oraz list motywacyjny z uzasadnieniem wybranej uczelni.

3. Do sekretariatu danego instytutu należy dostarczyć wszelkie zaświadczenia o dodatkowej działalności (np. ESN), które trafiają do Koordynatora projektu Erasmus+ na danym wydziale/instytucie.

4. Po ogłoszeniu o przyznaniu stypendium niezbędne jest dostarczenie dokumentu o oddelegowanie do uczelni przyjmującej, po czym rozpoczyna się proces rozsyłania nominacji.

Po otrzymaniu pozytywnego wyniku:

  1. Po otrzymaniu nominacji należy wypełnić aplikację do uczelni przyjmującej i wysłać ją na czas (wymagany jest również podpis Koordynatora uczelni macierzystej, skany legitymacji studenckiej i ubezpieczenia zdrowotnego oraz skany zaświadczeń o znajomości języka angielskiego i innego jeśli wymagane.
  2. Uzupełnienie Learning Agreement oraz konsultowanie go z koordynatorami z uczelni macierzystej oraz uczelni przyjmującej.
  3. Przed mobilnością należy wypełnić Test Językowy.
  4. Należy dostarczyć skany karty EKUZ oraz Formularza o Danych Bankowych.
  5. Jeśli student w trakcie mobilności chce dokonać zmian w Learning Agreement to niezbędny jest do tego Aneks oraz Transcript of Records.Po zakończeniu mobilności student zobowiązany jest do ponownego wypełnienia testu językowego oraz do dostarczenia protokołu z wyjazdu.

Biuro wymian

Lista umów bilateralnych

Lista koordynatorów wydziałowych

Erasmus Student Network na uczelni