Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Wyjazd na Erasmusa krok po kroku

1 krok: zaliczenie kwalifikacji językowej: napisanie testu językowego, zwolnienie na podstawie lektoratu/ na podstawie certyfikatu;

2 krok: udanie się do Biura Programów Zagranicznych (BPZ) z wydrukowanym formularzem wyjazdowym, CV w języku obcym, oraz zaświadczeniami umożliwiającymi dostanie dodatkowych punktów.

Po otrzymaniu pozytywnego wyniku:

1: Udanie się do Dziekana z prośbą o zgodę na wyjazd oraz o Indywidualny Program Studiów (IPS);

2: Wybór przedmiotów za granicą, skonsultowanie ich z Koordynatorem Wydziałowym, wpisanie ich do Learning Agreement

3: Złożenie w BPZ dokumentów:
– kwestionariusz Stypendysty,
– kopia listu akceptacyjnego,
– Learning Agreement – Part 1 Before the Mobility,
– kopia podpisanego przez Dziekana podania o zgodę na wyjazd oraz IPS,
– kopia zgody promotora na wyjazd (jeśli dotyczy),
– kopia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ),
– kopia dodatkowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
– zgoda rodziców na finansowanie/ oświadczenie o samofinansowaniu;

4: Podpisanie umowy stypendialnej w BPZ;

5: Wypełnienie testu biegłości językowej OLS;

6: Podpisanie umowy finansowej.

Biuro Wymian

Lista umów bilateralnych

Preliminarz stypendysty

Lista koordynatorów wydziałowych

Grupa studentów wyjeżdżających

Wzory dokumentów

Erasmus Student Network na uczelni