Politechnika Krakowska

Wyjazd na Erasmusa krok po kroku

 1. Rekrutacja wewnętrzna na wydziale, za którą odpowiada wydziałowy koordynator. Rekrutacja na wyjazdy zagraniczne odbywa się corocznie w okresie luty/marzec. W celu ubiegania się o wyjazd należy złożyć formularz zgłoszeniowy. Przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące kryteria:
  – wyniki w nauce (średnia ocen) – należy zaopatrzyć się w dokument w dziekanacie;
  – znajomość języka obcego, w którym prowadzone są zajęcia – egzamin pisemny oraz ustny lub certyfikat.
 2. Aplikacja na uczelnię partnerską:
  – W celu aplikacji na uczelnię partnerską należy przygotować dokumenty aplikacyjne na uczelnię, na którą zostaliśmy zakwalifikowani,
  – Jeśli uczelnia zagraniczna wymaga wcześniejszej nominacji, trzeba o tym poinformować koordynatora
  – Dokumenty należy złożyć osobiście w Sekcji Programu Erasmus na PK (budynek główny WIL, pokój 33) najpóźniej dwa tygodnie przed upływem terminu aplikacji.
  Dokumenty wymagane przy aplikacji:
  – podanie o wyjazd (podpisane przez Dziekana, zgoda Prorektora uzyskiwana jest za pośrednictwem biura Erasmusa)
  – Learning Agreement for studies – oryginał podpisany przez studenta oraz Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus+
  – dokumenty wymagane przez uczelnię partnerską
 3. Akceptacja aplikacji przez uczelnię partnerską
  Należy czekać na potwierdzenie przyjęcia studenta na daną uczelnię, zwykle informacja dostarczana mailowo.
 4. Test językowy OLS
 5. Przygotowanie do wyjazdu
 • Karta EKUZ
 • Zaświadczenie o wyjeździe potrzebne do wyrobienia EKUZ
 • Najpóźniej 2 tygodnie przed wyjazdem należy złożyć w Sekcji Programu Erasmus następujące dokumenty:
  – oświadczenie finansowe o numerze konta bankowego (wraz z kopią dokumentu bankowego potwierdzającego dane dotyczące konta) – wypełnione na komputerze!
  – zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające zaliczenie semestru poprzedzającego wyjazd, wpis na kolejny semestr oraz spełnienie wszystkich pozostałych kryteriów stypendysty Erasmus+
  – kopia karty EKUZ
  – kopia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
  – umowa na wyjazd w dwóch oryginalnych egzemplarzach! (wzór umowy nie dotyczy studentów, których wyjazd dofinansowany jest ze środków programu PO WER)

Biuro Wymian

Umowy bilateralne

Preliminarz stypendysty

Lista koordynatorów wydziałowych

Wzory uzupełnionych dokumentów 1, 2, 3

Erasmus Student Network na uczelni