Akademia Górniczo-Hutnicza

Wyjazd na Erasmusa krok po kroku

Rekrutacja odbywa się wiosną, na Wydziałach AGH u Koordynatorów Wydziałowych.

 1. Najpierw należy złożyć dokumenty u Koordynatora Wydziałowego/Umowy
 • Ankieta informacyjna kandydata.
 • Zaświadczenie potwierdzające znajomość języka obcego na poziomie B2.
 • Decyzję Dziekana o przyznaniu stypendium socjalnego.
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 1. Po zakończonej rekrutacji na wydziale, należy złożyć dokumenty dla Działu Współpracy z Zagranicą (DWZ)

  • Learning Agreement – umowa między studentami, uczelnią przyjmującą i uczelnią macierzystą, określająca program zajęć, w których student ma uczestniczyć w uczelni przyjmującej.
  • Wniosek na wyjazd za granicę
  • Dokument należy pobrać ze strony internetowej: wnioski.dwz.agh.edu.pl, po uprzednim założeniu konta przez studenta, a następnie wydrukować.
  • Ubezpieczenie
  • Dane bankowe
 1. Zgłoś swój przyjazd do uczelni partnerskiej

Na stronie internetowej uczelni student powinien sprawdzić terminy składania i rodzaj dokumentów / formularzy zgłoszeniowych lub rejestracji on-line.

 1.   Nominację – oficjalne powiadomienie uczelni zagranicznej o kwalifikacji studenta na wyjazd, wysyła Koordynator Umowy/Wydziałowy (w zależności od ustaleń wewnętrznych na Wydziale).
 2.   Aplikację  każdy student musi wysłać do uczelni partnerskiej samodzielnie za pomocą formularza aplikacyjnego (Application form). Najczęściej jest to formularz rejestracyjny
  on-line lecz może być również w formie papierowej.

W aplikacji często mogą być wymagane następujące dane AGH:

 1. Test językowy  OLS

Podczas podpisywania umowy finansowej AGH-Student, zostanie przesłany link do zalogowania się na platformie OLS. Należy wypełnić test do dnia rozpoczęcia mobilności oraz przesłać potwierdzenie drogą elektroniczną do DWZ.

Wynik testu nie wpływa na dopuszczenie do wyjazdu, ma on na celu sprawdzenie wzrostu umiejętności językowych podczas stypendium.

 1. Wypłata stypendium – następuje zgodnie umową AGH – student w dwóch ratach:- Przed wyjazdem na studia/ praktyki w wysokości 70% kwoty stypendium

Pierwszą część stypendium otrzymamy: 30 dni od dnia podpisania Umowy lub w dniu rozpoczęcia mobilności pod warunkiem złożenia do Działu Współpracy z Zagranicą zatwierdzonych dokumentów:
– porozumienia o programie zajęć tzw. Learning Agreement/programu praktyk tzw.Training Agreement,
– wniosku na wyjazd za granicę,
– potwierdzenia rejestracji w systemie Odyseusz,
– potwierdzenia posiadania ubezpieczenia zdrowotnego NFZ ,
– wypełnienia pierwszego testu biegłości językowej  w systemie OLS.

– Po powrocie ze studiów/praktyki w wysokości  30 % kwoty stypendium

Wykaz Koordynatorów Wydziałowych

Terminy rekrutacji na Wydziałach AGH

Wykaz umów międzyinstytucjonalnych Erasmus+ 2014-2021

Preliminarz stypendysty

Wzory dokumentów

Biuro Wymian

Grupa studentów wyjeżdżających

Erasmus Student Network na uczelni