Politechnika Lubelska

Wyjazd na Erasmusa krok po kroku

  1. Zaliczenie pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub posiadanie statusu studenta drugiego stopnia
  2. Uzyskanie odpowiedniej średniej ważonej za rok lub semestr poprzedzający aktualny rok studiów (około 3,6)
  3. Wypełnienie ankiety rekrutacyjnej
  4. Przedstawienie wykazu przedmiotów, które będą realizowane na uczelni przyjmującej w oparciu o jej ofertę edukacyjną – Learning Agreement
  5. Uzyskanie zgody koordynatora wydziałowego
  6. Akceptacja komisji kwalifikacyjnej oraz zgoda Dziekana

Biuro Wymian

Umowy bilateralne

Preliminarz stypendysty

Lista koordynatorów wydziałowych

Wzory dokumentów

Erasmus Student Network na uczelni