Politechnika Łódzka

Wyjazd na Erasmusa krok po kroku

 1. Dostarczenie do Sekretariatu Centrum Językowego Politechniki Łódzkiej (CJ PŁ) certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego (min. na poziomie B1), w którym będą się odbywały studia na uczelni partnerskiej (lista certyfikatów udostępniona przez Centrum Językowe)*

Studenci, którzy nie posiadają takiego certyfikatu przystępują do egzaminów językowych organizowanych w CJ PŁ. Zapisy na egzaminy i informacje dostępne są na stronie cj.p.lodz.pl oraz erasmus.p.lodz.pl.

 1. Wprowadzenie ocen z języków obcych do aplikacji przez CJ PŁ
 2. Wprowadzenie przez pracowników Dziekanatów średnich ocen studentów lub ocenę Kierownika studiów doktoranckich
 3. Wprowadzenie ocen subiektywnych przez Opiekunów Umów

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku

 1. Uzgodnienie przez studenta z uczelnią przyjmującą programu studiów za granicą w porozumieniu z Koordynatorem Programu Studiów oraz Opiekunem Umowy
 2. Dostarczenie przez studenta do właściwego dziekanatu oraz Sekcji Mobilności Studenckiej (SMS CWM):
  – podania studenta o zgodę na wyjazd na studia zagraniczne,
  – Application Form,
  – Learning Agreedment for Studies,
  – Transcript of Records (wykaz ocen w języku obcym potwierdzony przez Dziekanat), i innych jeśli są wymagane przez uczelnię zagraniczną**
 3. Podpisanie umowy***

*Studenci, którzy zdali egzamin certyfikujący z języka obcego w Politechnice Łódzkiej w ramach lektoratu nie są zobowiązani do dostarczenia do CJ PŁ certyfikatu

**W zależności od wymagań poszczególnych uczelni dokumenty mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem systemu on-line uczelni partnerskiej. Odpowiedzialność za dotrzymanie terminu składania dokumentów w uczelni partnerskiej leży po stronie studenta. Wysyłając skany dokumentów do uczelni partnerskiej student jest zobowiązany dostarczyć komplet dokumentów do SMS CWM oraz Dziekanatu. Jeśli uczelnia partnerska wymaga przesłania do niej dokumentów w oryginale, dokumenty te przesyłane są do niej przez SMS CWM. W tym przypadku oryginały dokumentów oraz ich kopię należy dostarczyć do SMS CWM, dodatkową kopię należy dostarczyć do Dziekanatu.

*** Umowa na wyjazd pomiędzy Politechniką Łódzką a studentem przygotowana zostaje przez SMS CWM na podstawie listu akceptacyjnego otrzymanego z uczelni zagranicznej oraz LAS zatwierdzonego przez tę uczelnię. Umowa obejmuje okres, który potwierdza list akceptacyjny. W przypadku braku dokładnej daty rozpoczęcia lub zakończenia pobytu w liście akceptacyjnym student jest zobowiązany do samodzielnego znalezienia i przesłania do SMS CWM linku do strony internetowej/ załącznika z harmonogramem roku akademickiego uczelni zagranicznej / informacji otrzymanej w e-mailu z uczelni, do której wyjeżdża.

Uwaga: W podawanych datach sugerujemy uwzględnienie również spotkań informacyjnych (np.”welcome days” lub „orientation sessions”), jeśli takie wydarzenia planowane są w uczelni zagranicznej i student będzie w nich uczestniczyć.

Biuro Wymian

Umowy bilateralne

Lista koordynatorów wydziałowych

Wzory dokumentów

Erasmus Student Network na uczelni