Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Wyjazd na Erasmusa krok po kroku

  1. Dostarczenie przez studenta zaświadczenia o wysokości średniej*

Na zaświadczeniu o średniej znaleźć się musi: (można dopisać ręcznie )Imię i nazwisko studenta, PESEL, numer indeksu, wydział, rodzaj studiów (Lic/Mgr/Dr), numer telefonu komórkowego, oczywiście wysokość średniej.

  1. Zalogowanie się na stronie www.erasmus.ue.wroc.pl

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku

  1. Udział w spotkaniu „Warsztaty Erasmus”, gdzie będą podane kolejne kroki procesu wyjazdu

*Jeśli student studiował na studiach licencjackich na UE, a aktualnie jest na studiach magisterskich, należy pobrać dwa zaświadczenia o średniej ocen – jedno ze studiów licencjackich, drugie ze studiów magisterskich.

Rekrutacja 

Po rekrutacji

Po powrocie z wymiany

Dokumenty

Biuro wymian

Lista umów bilateralnych

Grupa studentów wyjeżdżających

Grupa wyjazdowa studentów

Wzory uzupełnionych dokumentów 1, 2, 3

Lista koordynatorów wydziałowych

Erasmus Student Network na uczelni